Όροι και προϋποθέσεις χρήσης ιστοσελίδας KKRK

 

 1. Η εταιρία «Η Tottis-Bingo Α.Ε.B.E.» (η «Tottis-Bingo») δημιούργησε και διαχειρίζεται (& μέσω τρίτων συνεργατών της) την ιστοσελίδα www.koukouroukouclub.gr (η «Ιστοσελίδα»), η χρήση της οποίας διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες & επισκέπτες αυτής (ο «Χρήστης») σχετικά με την TOTTIS-BINGO, τη δραστηριότητά της, τα προϊόντα της, τις υπηρεσίες της κλπ.
 2. Ο Χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και να συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους η TOTTIS-BINGO δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να τροποποιεί οποτεδήποτε & χωρίς προειδοποίηση, ενώ η χρήση της Ιστοσελίδας προϋποθέτει και συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών από τον Χρήστη, όπως κάθε φορά ισχύουν. Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της Ιστοσελίδας διέπεται από ειδικότερους όρους, αυτοί θεωρούνται ως ένα ενιαίο σύνολο με τους παρόντες, σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι της κάθε υπηρεσίας.
 3. Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του και τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα, που του επιτρέπουν την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, την οποία επισκέπτεται με αποκλειστικά δική του πρωτοβουλία και ευθύνη. Ο Χρήστης υποχρεούται να κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση της Ιστοσελίδας και να τηρεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, υποχρεούται δε να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της.
 4. Η TOTTIS-BINGO καταβάλει κάθε προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας να διέπεται από σαφήνεια, ακρίβεια, αρτιότητα και να είναι διαρκώς επικαιροποιημένο, σε καμία, όμως, περίπτωση δεν φέρει ευθύνη έναντι του Χρήστη ή τρίτου για οποιασδήποτε φύσης ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των παρεχομένων πληροφοριών αυτής ή που προκαλείται ή σχετίζεται με την Ιστοσελίδα ή το περιεχόμενό της. Η TOTTIS-BINGO ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση ανεπιθύμητης και χωρίς την έγκριση επέμβαση τρίτων στην ιστοσελίδα.
 5. Επωνυμίες, διακριτικοί τίτλοι και γνωρίσματα, σήματα, εικόνες, φωτογραφίες, βίντεο, γραφικά, κείμενα και οτιδήποτε άλλο εμφανίζεται και περιέχεται στην Ιστοσελίδα, αποτελούν προστατευόμενα κατά την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία αγαθά πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της TOTTIS-BINGO ή τυχόν τρίτων συνεργατών της. Απαγορεύεται ρητώς στον Χρήστη οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, διάθεση, μετάδοση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήση αυτών, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στην Ιστοσελίδα.
 6. Οι σύνδεσμοι (links), που βρίσκονται στην Ιστοσελίδα, πιθανόν να μεταφέρουν τον Χρήστη εκτός αυτής, σε ιστοσελίδες που δεν ελέγχονται με οποιονδήποτε τρόπο από την TOTTIS-BINGO. Στην περίπτωση αυτή, η TOTTIS-BINGO δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, τη λειτουργία, τις μεταδόσεις, καθώς και τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές στις ιστοσελίδες αυτές, και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τα περιεχόμενα αυτών.
 7. Η TOTTIS-BINGO δύναται να διατηρεί σε αρχείο και να επεξεργάζεται, σύμφωνα με τον ν. 2472/1997, όπως εκάστοτε ισχύει (ο «Νόμος»), τυχόν προσωπικά δεδομένων του Χρήστη, που αυτός οικειοθελώς θα δηλώσει και θα έρθουν σε γνώση της βάσει τυχόν αιτήσεων αυτού ή/και άλλως κατά την χρήση της Ιστοσελίδας, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της προσήκουσας λειτουργίας αυτής και της εξυπηρέτησης και παρακολούθησης της δια της Ιστοσελίδας καθιδρυόμενης σχέσης. Κάνοντας χρήση της Ιστοσελίδας κάθε Χρήστης παρέχει στην TOTTIS-BINGO, ως υπεύθυνη επεξεργασίας του Νόμου, τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του και την εξουσιοδότησή του αυτή να τηρεί σε ηλεκτρονικό ή μη αρχείο και να επεξεργάζεται, κατά την κρίση της και το Νόμο, τα τυχόν δηλωθέντα στοιχεία του για τον ανωτέρω σκοπό. Σύμφωνα με τα άρθρα 12 (δικαίωμα πρόσβασης) και 13 (δικαίωμα αντίρρησης) του Νόμου, ως ισχύουν, κάθε Χρήστης έχει ιδίως δικαίωμα πρόσβασης στα ανωτέρω στοιχεία που τον αφορούν προσωπικά (και να ζητήσει οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή αυτών), καθώς και δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία αυτών. Ρητά διευκρινίζεται ότι η TOTTIS-BINGO δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του Χρήστη σε περίπτωση χρήσης των προσωπικών του δεδομένων, που έχει δηλώσει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσω υπερσύνδεσης μέσω της Ιστοσελίδας με την ιστοσελίδα του τρίτου.
 8. Τα υποδείγματα αιτήσεων, που τυχόν περιέχονται στην Ιστοσελίδα καθώς και οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που προβάλλονται σ’ αυτήν δύνανται να αντικατασταθούν / τροποποιηθούν / καταργηθούν οποτεδήποτε από την TOTTIS-BINGO κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Ο Χρήστης απαγορεύεται να τροποποιεί ή/και παραποιεί τα υποδείγματα των εν λόγω αιτήσεων, ενώ σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια, η TOTTIS-BINGO διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί κατά του Χρήστη και τυχόν άλλων υπευθύνων αξιώνοντας την αποκατάσταση κάθε ζημίας της.
 9. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε τυχόν διαφοράς σχετικά με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

Πολιτική για τα «cookies»:

 1. 1. Κάνοντας ο χρήστης ή/και επισκέπτης (ο «Χρήστης») χρήση της ιστοσελίδας www.koukouroukouclub.gr (η «Ιστοσελίδα») της εταιρίας «TOTTIS-BINGO Α.E.B.E.» (η «TOTTIS-BINGO»), ρητά και ανεπιφύλακτα συναινεί στην χρήση «cookies», σύμφωνα με την παρούσα πολιτική. Για τον σκοπό αυτό ο Χρήστης θα δει την πρώτη φορά που επισκέφτηκε την Ιστοσελίδα ένα αναδυόμενο παράθυρο και, παρόλο που συνήθως δεν θα εμφανιστεί ξανά στις επόμενες επισκέψεις του στην ιστοσελίδα, μπορεί να αποσύρει τη συγκατάθεσή του οποτεδήποτε ακολουθώντας τις οδηγίες παρακάτω.
 2. 2. Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες, που η Ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού - web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή / ταμπλέτα / φορητή συσκευή του Χρήστη, χωρίς να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τη συσκευή του, ώστε κάθε φορά που αυτός συνδέεται στην Ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο Χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες, π.χ. αναφορικά με τις προτιμήσεις του Χρήστη στην Ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που αυτός κάνει στην Ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων κλπ.). Το «cookie» δίνει στη συσκευή του Χρήστη ένα μοναδικό αναγνωριστικό, το οποίο όμως δεν περιλαμβάνει καμία προσωπική του πληροφορία, όπως π.χ. όνομα ή ηλεκτρονική διεύθυνση. Διευκολύνει την πλοήγηση από σελίδα σε σελίδα στην Ιστοσελίδα, παρέχει ασφαλείς συνδέσεις και αποθηκεύει τις προτιμήσεις του Χρήστη σε κάθε επίσκεψη.
 3. Ενδέχεται στην Ιστοσελίδα να χρησιμοποιηθούν «cookies» για τη βελτίωση της εμπειρίας του Χρήστη, για να θυμάται η Ιστοσελίδα τις ρυθμίσεις του, για λόγους ασφάλειας, για την παροχή περισσοτέρων δυνατοτήτων πρόσβασης σε εξατομικευμένο περιεχόμενο, έτσι ώστε ο Χρήστης να απολαμβάνει χρήσιμες για τον ίδιο υπηρεσίες, αλλά και η TOTTIS-BINGO να παρέχει άλλες υπηρεσίες που κατά την κρίση της θα βελτιώσουν την εμπειρία της επίσκεψής του Χρήστη στην Ιστοσελίδα αυξάνοντας την εμπιστοσύνη των Χρηστών στις υπηρεσίες της.
 4. Αναφορικά με την Ιστοσελίδα πρόκειται κυρίως για:
 5. Κάθε Χρήστης έχει δικαίωμα να αρνηθεί και να μην επιτρέψει την τοποθέτηση «cookies» στη συσκευή του, ωστόσο, κάτι τέτοιο ενδέχεται να περιορίσει τη λειτουργικότητα της Ιστοσελίδας, αλλά και τη δυνατότητά της TOTTIS-BINGO να βελτιώσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, και να παρέχει πιο ενδιαφέρον περιεχόμενο. Το πρόγραμμα περιήγησης του Χρήστη έχει ρυθμίσεις, που του επιτρέπουν να ορίζει από ποια «cookies» επιλέγει να εξαιρεθεί και ποια «cookies» μπορούν να τοποθετηθούν στη συσκευή του (για να μάθει περισσότερα σχετικά με τις ρυθμίσεις αυτές, πρέπει να συνδεθεί με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί). Περισσότερες πληροφορίες στο www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,146950&_dad=portal&_schema=PORTAL www.allaboutcookies.org/cookies/.
 6. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα Πολιτική για τα «cookies» θα εμφανίζεται εγκαίρως στην Ιστοσελίδα.

Πολιτική ιδιωτικότητας:

 1. Η εταιρία «TOTTIS-BINGO Α.E.B.E.» (η «TOTTIS-BINGO») αναγνωρίζει πόσο σημαντική είναι η προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών, που αφορούν στον χρήστη ή/και επισκέπτη (ο «Χρήστης») της ιστοσελίδας www. koukouroukouclub.gr (η «Ιστοσελίδα»). Για το λόγο αυτό, η TOTTIS-BINGO καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη να χαίρουν του ανάλογου σεβασμού και προστασίας. Στόχος της TOTTIS-BINGO είναι το εύλογο συμφέρον της για συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών για τον Χρήστη να συνυπάρχει αρμονικά με τις προσδοκίες που έχει ο ίδιος ο Χρήστης από την TOTTIS-BINGO ως προς την εμπιστευτική μεταχείριση των προσωπικών τους δεδομένων. Για το λόγο αυτό, κάθε Χρήστης χρειάζεται να διαβάσει προσεχτικά πώς χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες που συλλέγονται από την TOTTIS-BINGO κατά την επίσκεψή του στην Ιστοσελίδα.
 2. Η TOTTIS-BINGO δύναται να συλλέγει πληροφορίες για τον Χρήστη από ποικίλες πηγές, π.χ. πληροφορίες που συλλέγονται απευθείας από τον Χρήστη, πληροφορίες που συλλέγονται σχετικά με τον Χρήστη, όταν επισκέπτεται την Ιστοσελίδα ή χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της, και πληροφορίες που συλλέγονται για τον Χρήστη από άλλες πηγές, όπως εμπορικά διαθέσιμες πηγές. Όλες οι εν λόγω πληροφορίες που συλλέγονται μπορούν να συνδυαστούν, για να βοηθήσουν τη TOTTIS-BINGO να προσαρμόσει τις επικοινωνίες της στα μέτρα του Χρήστη και να αναπτύξει προϊόντα και υπηρεσίες παγκοσμίου κλάσης
 3. Η TOTTIS-BINGO χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγει, για να παρέχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ζητά ο Χρήστης, να τον ενημερώνει για άλλα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται από την ίδια και για να διαχειρίζεται την Ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της. Γενικά, η TOTTIS-BINGO δεν κάνει κοινή χρήση των προσωπικών πληροφοριών του Χρήστη με άλλα πρόσωπα, εκτός αν έχει ήδη ρωτήσει και έχει λάβει τη ρητή συγκατάθεση του Χρήστη. Ειδικά, μπορεί να κάνει κοινή χρήση των πληροφοριών του Χρήστη, π.χ. με άλλες εταιρίες παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εργάζονται για την TOTTIS-BINGO και με τους επαγγελματικούς συνεργάτες της για την αποστολή κοινών στοιχείων επικοινωνίας, που ελπίζει ο Χρήστης να βρει ενδιαφέροντα, ή εάν ένα προϊόν της πωληθεί σε άλλη εταιρία, ή για να προστατεύσει και να υπερασπίσει τα δικαιώματα και την ιδιοκτησία της, ή όταν απαιτείται από το νόμο ή/και από τις δημόσιες αρχές.
 4. Σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, κάθε Χρήστης χρειάζεται να διαβάσει προσεχτικά τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας.
 5. Σχετικά με τα «cookies», κάθε Χρήστης χρειάζεται να διαβάσει προσεχτικά τη σχετική πολιτική της TOTTIS-BINGO.
 6. Κάθε Χρήστης μπορεί να διακόψει τη λήψη προωθητικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομικών στοιχείων επικοινωνίας μέσω του site www.koukouroukouclub.gr στην επικαιροποίηση του προφίλ.
 7. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα Πολιτική ιδιωτικότητας θα εμφανίζεται εγκαίρως στην Ιστοσελίδα.