Όροι συμμετοχής διαγωνισμού

 

1.Αντικείμενο του Διαγωνισμού  

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «TOTTIS-BINGOAΕBE», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Λεωφόρος Σπατών 131-139, με ΑΦΜ 998382332 και ΔOY ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια») σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «BBDO ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»,η οποία εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο, επί της οδού Μαρίνου Αντύπα 41-45, Τ.Κ. 141 21με ΑΦΜ 094158990 – ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος (εφεξής καλούμενη η «Διαφημιστική») προκηρύσσει διαγωνισμό με την ενδεικτική ονομασία «PLAYSTATION & ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΤΙΝΙΑ & TABLETS CONTEST» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί διαδικτυακά δια του διαδικτυακού τόπου της Διοργανώτριας υπό www.koukouroukouclub.gr (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος»).  

2.Διάρκεια Διαγωνισμού 

O διαγωνισμός θα διαρκέσει από 01/01/2022 και ώρα 10:00 μέχρι και την 31/12/2022 και ώρα 22:00. Τόσο πριν την έναρξη όσο και μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μη πραγματοποιθείσα και δεν επάγεται αποτελέσματα ούτε δεσμεύει την Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο. Θα πραγματοποιηθούν συνολικά 10 κληρώσεις και οι ημερομηνίες διεξαγωγής τους θα ορίζονται από την διοργανώτρια εταιρεία.  

3.Σκοπός του Διαγωνισμού  

Eίναι η ανάδειξη μέσω κληρώσεως τυχερών νικητών, στους οποίους η Διοργανώτρια θα απονείμει τα δια του παρόντος υπό όρο 13 προβλεπόμενο δώρο.  

4.Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό  

Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 5 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλα τα παιδιά, με την απαραίτητη προϋπόθεση της συγκατάθεσης των γονέων ή κηδεμόνων τους ή των ασκούντων την γονική μέριμνα αυτών, καθώς και οι ενήλικες άνω των 18 ετών καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού σύμφωνα με τα δια του παρόντος ειδικότερα διαλαμβανόμενα και τους λοιπούς όρους που αναρτώνται ή θα αναφερθούν στο μέλλον στο “site” του διαγωνισμού και εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος ή της Κύπρου (εφεξής οι «Συμμετέχοντες»).

Απαραίτητη προϋπόθεση για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό είναι να έχουν εγγραφεί νομίμως ως μέλη και να διατηρούν ενεργό λογαριασμό στον εταιρικό ιστότοπο (www.koukouroukouclub.gr) δηλώνοντας μοναδικό Όνομα Χρήστη, πραγματικό ή ψευδώνυμο (UserName) και Κωδικό Πρόσβασης (Password), να έχουν αποδεχθεί όλους τους όρους χρήσης της ως άνω ιστοσελίδας. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αποτελεί συναίνεση του διαγωνιζόμενου για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως πιο κάτω αναφέρεται.  

5.Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων 

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, της Διαφημιστικής, οι προμηθευτές υλικού, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, και οι σύζυγοι αυτών ή τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης με τους εργαζόμενους και συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού.  

6.Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 3 και 4 του παρόντος, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό ακολουθώντας τα βήματα της διαδικασίας που περιγράφεται στο παρόν. Για να συμμετάσχει κάποιος στο Διαγωνισμό θα πρέπει, να εισέλθει στη σελίδα της Διοργανώτριας στο www.koukouroukouclub.gr και να έχει εγγραφεί ως μέλος έχοντας αποδεχτεί τους αντίστοιχους όρους εγγραφής στο www.koukouroukouclub.gr/terms. Η εγγραφή ως μέλους θεωρείται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού. Σε κάθε συσκευασία Koukouroukou υπάρχει ένα αυτοκόλλητο με τον ήρωα. Στην πίσω όψη του αυτοκόλλητου βρίσκεται ένας μοναδικός κωδικός. Ο χρήστης καλείται να καταχωρήσει τον αριθμό του ήρωα στο άλμπουμ Minions ή οποιοδήποτε άλλο θέμα είναι σε ισχύ καθώς και το μοναδικό κωδικό. Το άλμπουμ μπορεί ο κάθε συμμετέχων στον διαγωνισμό να προμηθευτεί σε σημεία πώλησης όπου διατίθεται δωρεάν, καθώς και με αίτημά του μέσω της ιστοσελίδας Koukouroukou (www.koukouroukouclub.gr).

Για να συμμετάσχει στις κληρώσεις, ο χρήστης θα ερωτηθεί αν επιθυμεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό. Από την στιγμή που θα αποδεχτεί τη συμμετοχή και εν συνεχεία συμπληρώσει όλο το έντυπο και ηλεκτρονικό album καθώς και το ονοματεπώνυμο του ενήλικα και των παιδιών, η διεύθυνση κατοικίας και το τηλέφωνο ή email επικοινωνίας, θεωρείται αυτομάτως ως συμμετέχων στον διαγωνισμό. Κατά τη διάρκεια του έτους θα γίνουν δέκα (10) κληρώσεις και ο κάθε συμμετέχων θα συμμετέχει σε όλες τις κληρώσεις, εκτός αν σε μία από αυτές κληρωθεί, οπότε θα αποκλείεται αυτόματα από τις επόμενες. Εφόσον δεν κληρωθεί σε μία κλήρωση, θα συμμετάσχει στην κλήρωση του επόμενου μήνα, χωρίς καμία πρόσθετη υποχρέωση. Η συμπλήρωση ενός άλμπουμ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην κλήρωση. Αν ο συμμετέχων συμπληρώσει περισσότερα άλμπουμ, θα συμμετέχει στις κληρώσεις με περισσότερα usernames. Κάθε username συμμετέχει με μία συμμετοχή με ένα άλμπουμ. O συμμετέχων οφείλει να διατηρήσει το φυσικό άλμπουμ έως το τέλος του διαγωνισμού.  Για τον διαγωνισμό με έπαθλο το Playstation, κάθε κωδικός θα δίνει και μία συμμετοχή στη μηνιαία κλήρωση. Η κλήρωση ενός δώρου σε ένα συμμετέχοντα στερεί σε αυτόν το δικαίωμα συμμετοχής σε επόμενες κληρώσεις με το ίδιο άλμπουμ. Μπορεί όμως να συμμετέχει σε επόμενες κληρώσεις με άλλο άλμπουμ, τους κωδικούς του οποίου θα πρέπει να δηλώσει με τη διαδικασία που προβλέπεται πιο πάνω. Οι ως άνω ενέργειες από το Συμμετέχοντα συνιστούν δήλωση συμμετοχής και ενεργοποιεί τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και την κλήρωση χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Σημειώνεται δε, ότι για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν είναι απαραίτητη η αγορά του προϊόντος, υπάρχουν τυχαία αυτοκόλλητα και τυχεροί κωδικοί στη διάθεση των καταναλωτών , στο εργοστάσιο της Tottis-Bingo AEBE. Δίδεται ένα (1) αυτοκόλλητο ανά αστυνομική ταυτότητα. Ο νικητής μιας κλήρωσης δεν δύναται να κερδίσει στις επόμενες κληρώσεις για την οποιαδήποτε κατηγορία δώρου.  

Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι Συμμετέχοντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους Όρους Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Κάθε πρόσωπο μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει τη συμμετοχή του από το Διαγωνισμό με την αποστολή σχετικού μηνύματος μέσω της φόρμας επικοινωνίας στο www.koukouroukouclub.gr.  

Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν μόνο οι έγκυρες συμμετοχές. Ως έγκυρη συμμετοχή, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) πληροί τις προϋποθέσεις των παρόντων όρων, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής των συστημάτων του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντος ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού, (δ) δεν αντίκειται με οποιονδήποτε τρόπο στο νόμο και τα χρηστά ήθη και δεν θίγει δικαιώματα τρίτων.  

Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αμέσως σε λίστα αποκτώντας αυτοδίκαια και άνευ ετέρου μοναδικό αύξοντα αριθμό προκειμένου να συμμετάσχουν στην ηλεκτρονική κλήρωση.  

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχθεί ή/και να αφαιρέσει εκ των υστέρων και κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και κρίση οποιαδήποτε συμμετοχή, χωρίς αιτιολόγηση, της οποίας το περιεχόμενο κρίνει ως προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο, να απορρίψει συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες όρους καθώς και να ακυρώσει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες όρους. Ειδικότερα, τυχόν συμμετοχές, που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων, κατά την απόλυτη κρίση του Διοργανωτή ή/και της Διαφημιστικής, θα διαγράφονται άμεσα από τον Ιστότοπο του Διοργανωτή, η δε συμμετοχή αυτή θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, ακόμα και κατά το στάδιο της χορήγησης του Δώρου. Οι Συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή υποβολή των στοιχείων τους.  

7.Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών ολοκληρώνεται και η διαδικασία υποβολής συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η Διοργανώτρια ή εταιρεία συνεργάτης της Διοργανώτριας, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, με τα στοιχεία Συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό από το σύστημα της Διοργανώτριας ή του εν λόγω τρίτου προσώπου, καθώς και την εγκυρότητα της συμμετοχής του.  

8.Με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος, ιδία δε όσων αναφέρονται στους όρους 12 και 30, η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική έχουν το δικαίωμα, χωρίς αιτιολόγηση, να επαληθεύσουν την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσουν οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσουν την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνουν ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.  

9.Τυχεροί Κωδικοί 

Στους κωδικούς των αυτοκόλλητων υπάρχουν 5.000 τυχεροί κωδικοί, οι οποίοι αντιστοιχούν σε αναμνηστικά δώρα από την Koukouroukou.

Ο χρήστης πρέπει να πληκτρολογήσει τον κωδικό που αναγράφεται στο χαρτάκι, μέσα στη συσκευασία, στο ειδικό πεδίο της ιστοσελίδας, στην ενότητα Albums/ Paw Patrol, Albums/Minions και με οποιοδήποτε νέο θέμα προκύπτει. Αν ο κωδικός αντιστοιχεί σε έναν από τους 5.000 τυχερούς κωδικούς, τότε θα εμφανιστεί ενημερωτικό μήνυμα και θα ζητηθεί από τον χρήστη να σημειώσει τα στοιχεία για την αποστολή του δώρου. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα επεξεργαστούν από την Διοργανώτρια ή/και από τρίτο συνεργάτης της για τον σκοπό της αποστολής και παράδοσης του Δώρου σε εσάς

Τα δώρα που κερδίζουν οι κάτοχοι των τυχερών κωδικών θα ταχυδρομούνται από την TOTTIS-BINGO Α.Ε.Β.Ε. εντός 1-6 μηνών βάσει σειράς προτεραιότητας ή θα ενημερώνεται ο χρήστης για τον τόπο ή τον τρόπο που μπορεί να παραλάβει το δώρο του.

Η TOTTIS-BINGO Α.Ε.Β.Ε. αποστέλλει τα δώρα με εταιρία courier ή ταχυδρομείο και δε φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια ή φθορά του δώρου από τον μεταφορέα.  

10.Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού.  

Η διοργανώτρια θα ενημερώσει για τις ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των 10 κληρώσεων. Η 1η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μέσα στο Μάρτιο 2022, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Διαφημιστικής, παρουσία συμβολαιογράφου και εκπροσώπων της Διοργανώτριας. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν τέσσερεις (4) νικητές από τους Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό (εφεξής οι «Νικητές») και 3 αναπληρωματικοί συνολικά.

H Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα διεξαγωγής των 10 κληρώσεων – με προηγούμενη ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα της www.koukouroukouclub.gr ή/και στην επίσημη σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook. Οι νικητές που θα αναδειχθούν κατόπιν της ανωτέρω κληρώσεως θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας www.koukouroukouclub.gr και σε άλλους ιστοτόπους κατά την κρίση της Διοργανώτριας.

Η Διοργανώτρια δύναται να απορρίψει οποιονδήποτε νικητή στην περίπτωση που κρίνει πως τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί είναι ανακριβή ή ελλιπή. Ο Συμμετέχων έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή και ακριβή συμπλήρωση των στοιχείων του.  

11.Από την κλήρωση θα αναδειχθούν επίσης και ένας (1) επιλαχόντας νικητής (εφεξής οι «Αναπληρωματικοί») για το Playstation 4, 1 επιλαχόντας νικητής για το Ηλεκτρικό Πατίνι και 1 επιλαχών νικητής για το Tablet, οι οποίοι θα μπορέσουν να διεκδικήσουν το Δώρο με σειρά προτεραιότητας είτε σε περίπτωση μη έγκυρης συμμετοχής του αρχικού νικητή είτε σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον αρχικό νικητή είτε σε περίπτωση που ο αρχικός νικητής αρνηθεί/δεν παραλάβει το δώρο.  

12.Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη Νικητών και Αναπληρωματικών θα υποβληθεί το σύνολο των «έγκυρων συμμετοχών». Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: i. έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 6 ανωτέρω, ii. δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή ή/και της Διαφημιστικής, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα ή τρίτο των συστημάτων της Διοργανώτριας Διοργανωτή ή/και της Διαφημιστικής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, iii. δεν προσβάλλει τα χρηστά ήθη, και iv. έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή ή/και της Διαφημιστικής, εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στον όρο 2 ανωτέρω.  

13.Δώρα 

Δέκα (10) Playstation 4

Δέκα (10) Ηλεκτρικά Πατίνια

Είκοσι (20) Tablets

O νικητής ενός εκ των δώρων του διαγωνισμού θα αποκλείεται από τις επόμενες κληρώσεις βάσει των στοιχείων (ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο, διεύθυνση).  

14.Ενημέρωση για την κατακύρωση – Απόδοση των Δώρων

Οι Νικητές θα ενημερώνονται από την Διοργανώτρια ή τη Διαφημιστική ή από τρίτο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό των ανωτέρω εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα της κλήρωσης μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας & μέσω email για τον τρόπο και τον χρόνο χρήσης του δώρου. Συγκεκριμένα, θα ζητείται να δώσουν το ονομ/μο & ένα τηλέφωνο για περαιτέρω επικοινωνία κατά την αποδοχή της συμμετοχής στον διαγωνισμό. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική κατά την επικοινωνία με τους νικητές δύναται να ζητήσουν περαιτέρω στοιχεία τα οποία κρίνουν απολύτως απαραίτητα για την πιστοποίηση της ταυτότητας του νικητή-τελικού αποδέκτη του Δώρου. Για την παράδοση των δώρων χρειάζεται Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας/αντίγραφο, Α.Φ.Μ., Διεύθυνση, Τηλέφωνο. Η χρήση αυτών έχει ως σκοπό μόνο την Παράδοση των δώρων Τα στοιχεία αυτά θα αποθηκεύονται προσωρινά από την Διοργανώτρια και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για το διαγωνισμό και θα διαγραφούν ένα χρόνο μετά τη λήξη του.  

15.Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των Νικητών που οφείλονται σε έλλειψη απάντησης στη σχετική τηλεφωνική κλήση ή σε μη λήψη ή μη ανάγνωση ηλεκτρονικού μηνύματος (e mail) από αυτούς, για οποιονδήποτε λόγο.  

16.Για την κατακύρωση του Δώρου οι Νικητές θα πρέπει εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την σχετική τηλεφωνική επικοινωνία ή αποστολής σε αυτούς του ως άνω ηλεκτρονικού μηνύματος να επικοινωνήσουν με την Διοργανώτρια ή/και τη Διαφημιστική στα στοιχεία επικοινωνίας που θα του υποδειχτούν. Κατά την αποδοχή των Δώρων τους οι Νικητές θα πρέπει να επιδεικνύουν σε εντεταλμένους προς τούτο υπαλλήλους της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής, την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία των Νικητών και συμπληρώνοντας και υπογράφοντας το ειδικό έντυπο αποδοχής των Δώρων. Σε περίπτωση χρήσης ψευδωνύμου, οι νικητές θα πρέπει να δηλώσουν υπεύθυνα ότι το ψευδώνυμο που χρησιμοποιήσαν για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό αντιστοιχεί στα πραγματικά τους στοιχεία. Η αξιοποίηση του Δώρου δύναται κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας να τελεί υπό την προϋπόθεση προσκόμισης εκ μέρους του Νικητή σχετικής δήλωσης ή οποιουδήποτε άλλου έγγραφου που αφορά στην αξιοποίηση του Δώρου. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση όπου κάποιος Νικητής είναι ανήλικος, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον όρο 3 του παρόντος, το δώρο θα αποδίδεται στον κηδεμόνα με επίδειξη εγγράφου που θα αποδεικνύει την εν λόγω κηδεμονία.  

17.Αν παρέλθει το χρονικό αυτό διάστημα και ο Νικητής, παρά το γεγονός ότι έχει ενημερωθεί προσηκόντως, δεν απαντήσει για οποιονδήποτε λόγο θα ανακηρύσσεται Νικητής από την Διοργανώτρια ο πρώτος κατά σειρά προτεραιότητας Αναπληρωματικός. Οι Αναπληρωματικοί θα μπορούν να αποδεχθούν τα Δώρα κατά τρόπο και εντός προθεσμίας που θα ανακοινωθεί από την Διοργανώτρια ή/και τη Διαφημιστική κατά τη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας.  

18.Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η αποκλειστική προθεσμία που προβλέπεται ανωτέρω υπό 16 για τους Νικητές, καθώς και η αντίστοιχη αποκλειστική προθεσμία που θα επικοινωνηθεί από την Διοργανώτρια ή/και από τη Διαφημιστική στους Αναπληρωματικούς, το δικαίωμα παραλαβής των Δώρων αυτόματα ακυρώνεται απόλυτα και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής. Η προσπάθεια ειδοποίησης των Νικητών, και κατά περίπτωση των Αναπληρωματικών, θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής ή/και τρίτου προσώπου ή εταιρείας που ενεργεί για λογαριασμό των ανωτέρω.  

19.Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη εάν ο Νικητής (ή κατά περίπτωση οι Αναπληρωματικοί) αδυνατούν, έχουν αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να κατακυρώσουν τα Δώρα τους εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας, ή αν η συμμετοχή τους ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές οι Νικητές χάνουν κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή τους επί των Δώρων, και τα τελευταία παραμένουν εις χείρας της Διοργανώτριας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής τους και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντος Δώρου είτε στην περαιτέρω διάθεσή του σε έναν εκ των επιλαχόντων νικητών (αναπληρωματικών).  

20.Ευθύνη  

Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά στην κάλυψη της αξίας του Δώρου που θα δοθούν και σε καμία περίπτωση δεν εκτείνεται σε τυχόν άλλα έξοδα που συνδέονται με την αξιοποίησή του. Κατά πάντα δε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο η Διοργανώτρια δύναται να αντικαταστήσει το παρεχόμενο δώρο με άλλο ίσης αξίας, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και επίσης δύναται να τροποποιήσει τους όρους του διαγωνισμού κατά την κρίση της. Οι τροποποιημένοι όροι θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα www.koukourouclub.gr.  

21.Όλα τα δώρα του Διαγωνισμού είναι συγκεκριμένα, προσωπικά, αμεταβίβαστα και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Συγκεκριμένα, τα δώρα του παρόντος διαγωνισμού δεν μεταβιβάζονται από τους νικητές σε πρόσωπα με τα οποία υπάρχει οποιοσδήποτε βαθμός συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή ή εκ πλαγίου καθώς και σε φιλικά προς αυτούς πρόσωπα. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και της παράδοσης των δώρων η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη.  

22.Κατά την αξιοποίηση των Δώρων η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική ενδέχεται να κάνουν χρήση υπηρεσιών τρίτων. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για τυχόν κακή ή πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τρίτους, για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί οιοσδήποτε κάνει χρήση του Δώρου ή κατά την παροχή υπηρεσιών συνδεομένων οπωσδήποτε με τα ανωτέρω Δώρα, ούτε υπόσχονται ούτε εγγυώνται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με τα εν λόγω Δώρου.  

23.Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν, δεν καλύπτουν καμία άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο του Νικητή του Διαγωνισμού ή κατά περίπτωση των Αναπληρωματικών κατά την παραλαβή και αξιοποίηση των Δώρων, αλλά και στο πρόσωπο των Συμμετεχόντων κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω.  

24.Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την προκήρυξη, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαρεία αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτούς.  

25.Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από το Διαγωνισμό.  

26.Διευκρινίζεται ότι παρότι η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική έχουν τη δυνατότητα να επιβλέπουν και να λαμβάνουν μέτρα για την προσήκουσα χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, είναι δυνατό σε οιονδήποτε χρόνο να αναρτηθεί από κάποιον επισκέπτη σχόλιο ή υλικό (πχ. Φωτογραφία) που μπορεί να είναι ακατάλληλο για ανηλίκους. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι οι Συμμετέχοντες ή και άλλοι χρήστες δε θα τοποθετήσουν υλικό στον ανωτέρω Διαδικτυακό Τόπο, το οποίο μπορεί να κριθεί ακατάλληλο για ανηλίκους.  

27.Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο τηλεφωνικό δίκτυο ή διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των δελτίων συμμετοχής ή τα ηλεκτρονικά αρχεία που πρέπει να διατηρηθούν και αφορούν τον παρόντα Διαγωνισμό καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.  

28.Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Συμμετέχων παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό του Διαδικτυακού Τόπου, η συμμετοχή του στον Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.  

29.Πληροφορίες – Παράπονα  

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@tottis-bingo.gr από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών).  

30.Προσωπικά Δεδομένα  

Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: (1) των Συμμετεχόντων (α) ονοματεπώνυμο, (β) ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), (γ) αριθμό τηλεφώνου, καθώς και των γονέων/ κηδεμόνων/ασκούντων τη γονική μέριμνα των ανήλικων Συμμετεχόντων (α) ονοματεπώνυμο και (β) στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) του γονέα/κηδεμόνα/ασκούντα τη γονική μέριμνα αυτού, και (2) των Νικητών ή/και των Αναπληρωματικών (ΑΔΤ, όνομα, διεύθυνση αποστολής δώρου, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού, αλλά και της εν γένει χρήσης/ εκμετάλλευσης του υλικού που θα προκύψει στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Τα προσωπικά στοιχεία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αποστολή των δώρων.  

31.Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων και του Νικητή ή/και Αναπληρωματικών βασίζεται στη ρητή συγκατάθεσή τους η οποία δόθηκε κατά τα τη διαδικασία δήλωσης της συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, την οποία μπορούν να ανακαλέσουν ανά πάσα στιγμή ελεύθερα αποστέλλοντας μήνυμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας www.koukourouclub.gr.  

32.Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων και των Νικητών ή/και Αναπληρωματικών θα είναι καταρχήν μόνο οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Διοργανώτριας που είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, καθώς επίσης και οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Διαφημιστικής, οι οποίοι ομοίως είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό της Διοργανώτριας. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής και για τις ανάγκες της υλοποίησης των ανωτέρω σκοπών, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δύναται να αξιοποιήσουν υπηρεσίες τρίτων μερών, όπως για παράδειγμα εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, στις οποίες θα κοινοποιηθούν τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών ή/και των Αναπληρωματικών Νικητών αποκλειστικά για την εκτέλεση ενεργειών σχετικά με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, τη διεξαγωγή των κληρώσεων καθώς και την αποστολή των Δώρων στους Νικητές ή Αναπληρωματικούς Νικητές.  

33.Κατ’ εξαίρεση η Διοργανώτρια δύναται να γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών ή/και Αναπληρωματικών σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, μόνο εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό, ή υποχρεωθεί δυνάμει απόφασης/ παραγγελίας δικαστικής αρχής.  

34.Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και του Νικητών ή/και Αναπληρωματικών θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα διαβιβάζονται σε προορισμούς εκτός του χώρου Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

35.Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Αναπληρωματικών θα τηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και θα καταστρέφονται εντός ενός (1) έτους μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Τα προσωπικά δεδομένα των Νικητών ή/και Αναπληρωματικών Νικητών θα τηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν καθώς και για φορολογικούς λόγους της διοργανώτριας και της διαφημιστικής.  

36.Οι Συμμετέχοντες έχουν τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, όπως το δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή κατόπιν αιτήματός τους αφενός να ενημερωθούν για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά τους δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία. Επιπλέον, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την διόρθωση των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων. Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, έχουν το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, και το δικαίωμα εναντίωσης της επεξεργασίας.  

37.Τέλος, οι Συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) εφόσον κρίνουν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.  

38.Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, τα ανωτέρω δικαιώματά τους καθώς και για την άσκηση αυτών, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της συγκατάθεσής τους, οι Συμμετέχοντες και οι Νικητές ή/και Αναπληρωματικοί μπορούν να απευθύνονται εγγράφως στην Διοργανώτρια, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@aqs.gr  

39.Για τις ανάγκες της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται η Διοργανώτρια με έδρα επί οδού Λεωφόρος Σπατών 131-139 Αττικής, Ελλάδα.  

40.Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτά γνωρίσματα της Διοργανώτριας.  

41.Ο νικητής του διαγωνισμού, εφόσον ζητηθεί από τη Διοργανώτρια συναινεί διά της αποδοχής των όρων της παρούσης, να παρέχει φωτογραφίες του με το δώρο, ώστε να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς εμπορικής προώθησης και να αναρτηθούν σε αρμόδιους ιστότοπους και μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιλογής της Διοργανώτριας.  

42.Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων  

Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν ή/και να ανακαλέσουν ή να ματαιώσουν τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του, να αλλάξουν τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τον τρόπο παροχής τους και τον αριθμό τους για οποιονδήποτε λόγο με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται εγκαίρως πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής μέσω του Διαδικτυακού Τόπου. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική μπορούν επίσης να διακόψουν τον Διαγωνισμό χωρίς προειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του.  

43.Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.  

44.Αποδοχή των όρων  

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή (α) όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων, (β) των όρων χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου, και (γ) των πάσης φύσεως όρων χρήσης του site www.koukouroukouclub.gr και τη συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής.  

45.Οι παρόντες όροι βρίσκονται στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου μέσω του Διαδικτυακού Τόπου www.koukouroukouclub.gr